МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

http://arbulag.khovsgol.khural.mn/n/kq4yr?fbclid=IwAR3N0mEq3mxp3rPdaUBlT8aLhg5fTMbrC0cuC__nOcChV_vSSGTj30Ld4P4