Нийгмийн даатгал

ÀРБУЛАГ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС 2015 ОНЫ 04 САРД ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН МЭДЭЭ.
        2015.04.30
Нэр төрөл Олгосон огноо Хүний тоо Мөнгөн дүн
1 Өндөр насны тэтгэвэр 2015.04.27 293 72484756
2 Тахир дутуугын тэтгэвэр 2015.04.27 94 20191060
3 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 2015.04.27 30 6469484
  Дүн   417 99145300
4 Оршуулгын тэтгэмж  2015.04.30 3 1860000
5 Ажилгүйдлийн тэтгэмж 2015.04.25 1 550000
  Дүн   3 2410000
  Нийт дүн   423 101555300
         
         
    НД-ийн байцаагч.................................Б.Гантулга