Нийгмийн даатгал

ÀРБУЛАГ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС 2015 ОНЫ 03 САРД ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН МЭДЭЭ.
        2015.03.31
Нэр төрөл Олгосон огноо Хүний тоо Мөнгөн дүн
1 Өндөр насны тэтгэвэр 2015.03.31 293 79356272
2 Тахир дутуугын тэтгэвэр 2015.03.31 96 22718490
3 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 2015.03.31 30 7185584
  Дүн   419 109260346
5 ХЧТА-ны тэтгэмж 2015.03.30 1 108679
6 Оршуулгын тэтгэмж  2015.03.30 2 1240000
7 Ажилгүйдлийн тэтгэмж 2015.03.30 1 348588
  Дүн   4 1348679
  Нийт дүн   423 110609025
         
         
  НД-ын байцаагч........................ Б.Гантулга