Нийгмийн даатгал

ÀРБУЛАГ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС 2015 ОНЫ 02 САРД ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН МЭДЭЭ.
        2015.02.28
Нэр төрөл Олгосон огноо Хүний тоо Мөнгөн дүн
1 Өндөр насны тэтгэвэр 2015.02.24 290 65972310
2 Тахир дутуугын тэтгэвэр 2015.02.24 97 19045282
3 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 2015.02.24 32 6046784
  Дүн   419 91064376
5 Жирэмсэн Амаржсаны тэтгэмж 2015.02.25 1 1225941
6 Оршуулгын тэтгэмж  2015.02.25 2 1240000
7 Ажилгүйдлийн тэтгэмж 2015.02.26 1 63635
  Дүн   4 2465941
  Нийт дүн   423 93530317
         
         
         
         
    НД-ийн байцаагч...............................Б.Гантулга