нийгмийн даатгал

ÀРБУЛАГ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС 2015 ОНЫ 01 ÑÀРД ÒÝÒÃÝÂÝÐ, ТЭТГЭМЖ ОЛГОСОН МЭДЭЭ.
        2015.02.02
Нэр төрөл Олгосон огноо Хүний тоо Мөнгөн дүн
1 Өндөр насны тэтгэвэр 2015.01.27 287 64601050
2 Тахир дутуугын тэтгэвэр 2015.01.27 91 17935962
3 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 2015.01.27 31 5874584
  Дүн   409 88411596
5 Жирэмсэн Амаржсаны тэтгэмж 2015.01.29 2 1692566
6 ХЧТА-ны тэтгэмж 2015.01.29 2 146951
  Дүн   4 1839517
  Нийт дүн   413 90251113
         
         
         
         
    ÍÄ-ийí áàéöààã÷……………………….Á.Ãàíòóëãà