Нийгмийн даатгал

АРБУЛАГ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУДЫН 2015 ОНЫ 1-5 САРЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ       
          2015.05.31    
Нэр Сарууд Өссөн дүнгээр Гүйцэтгэлийн хувь
1 2 3 4 5
Цалингийн сан өссөн              
ААНБ Өссөн              
Төсөвт газар өссөн              
Нийт НДШ өссөн 23982405 48638720 70090579 92188342 115824009   31.1%
Өр авлага өссөн              
Орлого 85883407.84 96156840.72 123646856.01 123110034.92 100235667.01    
Байгууллагын НДШ 16530475 20587435 18169699 17200621 20938961 93427191.00  
Сайн дурын НДШ 6943400 3678720 2889540 3820992 1950336 19282988 37.8%
ЭМД-ийн хураамж 508530 235840 392620 919910 355770 2412670 34.0%
 тэтгэвэрт нөхөн шимтгэл   154320   156240 390600 701160  
буцаан тушаасан тэтгэвэр     184512 90710   275222  
буцаан тушаасан тэтгэмж           0  
Тэтгэврийн акт         300000 300000  
шимтгэлийн акт       79968 0.01    
Шимтгэлийн алданги         39984      
шимтгэлийн Алданги сайн дур     7728        
Тэтгэврийн санхүүжилт 61900000 71500000 102000000 100800000 76300000 412500000  
Тэтгэмжийн санхүүжилт           0  
Ажилгүйдлийн Санхүүжилт           0  
Хаан банк хүүгийн орлого 1002.84 525.72   1609.92 772.17    
Төрийн сан ЭМД хүү орлого     2757.01        
Ташаарсан орлого           0.00  
Зарлага 90259773.02 114074485 110957613 112046452 109261277 536599600  
Тэтгэвэр 88411596 91064376 109260346 99145300 96208867 484090485  
Өндөр нас 64601050 65972310 79356272 72484756 71667500 354081888  
Хүний тоо 287 290 293 293 293 1456  
Тахир дутуу 17935962 19045282 22718490 20191060 17677687 97568481  
Хүний тоо 91 97 96 94 84 462  
Тэжээгч 5874584 6046784 7185584 6469484 6863680 32440116  
Хүний тоо 31 32 30 30 31 154  
Тэтгэмж 1848177.02 2529576 1697267 2410000 2643005 11128025.02  
ХЧТА 146951   108679   24906 280536  
Хүний тоо 2   1   1 4  
Ж.А 1692566 1225941     278960 3197467  
Хүний тоо 2 1     1 4  
Оршуулга   1240000 1240000 1860000 1860000 6200000  
Хүний тоо   2 2 3 3 10  
Ажилгүйдэл   63635 348588 550000 479139 1441362  
Хүний тоо   1 1 1 2 5  
Ташаарсан зарлага тэтгэврээс 8660.02         8660.02  
Төвлөрүүлэлт 0 20480533 0 10491152 10409405 41381090  
Тэтгэвэрт   14900000       14900000  
ЭМД   4193943   8014451 8207249 16221700  
ҮОМШӨ   1386590   2476701 2202156 4678857  
Ажилгүйдэл           0  
5-н сангийн үлдэгдэл 30958506.97 13040336.97 25729579.98 36794241.36 27769403.54    
Ерөнхий орлого 1036800.01 1885043.01 15703668.01 1036800.01 1247040.02    
Тэтгэвэр 18154766.92 33212.92 205720.92 24728615.92 20917754.92    
Тэтгэмж 2988311.01 2330218.01 981539.01 2449762.01 2025429.01    
ЭМД 4193943.01 4041327.01 4436704.02 4219479.02 355770.02    
ҮОМШӨ 1386590.01 1236525.01 1236525.01 1055547.01 0.01    
Ажилгүйдэл 3198096.01 3514011.01 3165423.01 3301349.01 3219949.01    
хаан банк ЭМД       2688.38 3460.55    
Санд хувиарлалт 22437075 23417912 7248342 35808433 22679057    
Тэтгэвэр  15943132 16188502 7248342 22621245 15407406    
тэтгэмж  1749427 1807848   3328223 1739533    
ЭМД-ын  3147953 3805487   6877316 3987770    
ҮОМШӨ 1282585 1236525   2295723 1146609    
Ажилгүйдэл 313978 379550   685926 397739    
               
               
               
Өр, Авлага Төсөвийн байгууллага 6885687        
  ААНэгж   2569597        
  Бүгд   9455284