Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Д.Бямбаа ИТХ-ын дарга 99382445
Л.Энэбиш Засаг дарга 99383301 88368222
Б.Баянбаатар Засаг даргын орлогч 95388471
Ө.Ганхуяг Тамгын газрын дарга 99383012
Х.Мягмаржав Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 95388266


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Нийтэлсэн: 3 жил өмнө
          Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
          нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
          (Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:        
  Төсвийн эрх захирагчийн нэр:        
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе/өссөн дүнгээр/
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 714810.2 439414.7 439414.7 (-)
1.1       УРСГАЛ ЗАРДАЛ 714810.2 439414.7 439417.7 (-)
1.1.1             БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 687125.2 429028.0 405124.8 (-)
1.1.1.1                   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 500613.4 324386.8 318166.8 (-)
1.1.1.2                   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 55067.4 36302.9 36302.9 (-)
1.1.1.3                   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 42500.0 13900.0 11919.5 (-)
1.1.1.4                   Хангамж, бараа материалын зардал 13371.2 9251.7 7734.2 (-)
1.1.1.5                   Нормативт зардал 53628.7 25510.0 19262.1 (-)
1.1.1.6                   Эд хогшил, урсгал засварын зардал 13407.6 13407.6 9330.9 (-)
1.1.1.7                   Томилолт, зочны зардал 1206.3 965.2 530.1 (-)
1.1.1.8                   Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 1650 695.2 269.6 (-)
1.1.1.9                   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5680.6 4608.6 1608.6 (-)
1.1.2            ТАТААС (+)   (+) (-)
1.1.3            УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ (+)   (+) (-)
1.1.4            НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ (+)   (+) (-)
1.1.4.1                   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 11191.7 765.5 443.0 (-)
1.1.4.2                   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 16493.3 9621.2 2841.9 (-)
1.2       ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ (+)   (+) (-)
1.2.1            ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (+)   (+) (-)
1.2.2            ИХ ЗАСВАР (+)   (+) (-)
1.2.3            ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ (+)   (+) (-)
1.3       ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ (+)   (+) (-)
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 714810.2 439414.7 408409.7 (-)
2.1                 Улсын төсвөөс санхүүжих 714810.2 439414.7 408409.7 (-)
2.2                 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих (+)   (+) (-)
2.3                 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих (+)   (+) (-)
2.4                 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих (+)   (+) (-)
2.5                 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас (+)   (+) (-)
2.6                 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих (+)   (+) (-)
2.7                 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих (+)   (+) (-)
2.8                 Бусад эх үүсвэр (+)   (+) (-)

 

Ил тод байдал