Халдварт болон халдварт бусны өвчний сургалт

Аймгийн эрүүл мэндийн газраас төрийн албан хаагч иргэдийн дунд Халдварт болон халдварт бусны өвчний сургалт, 0-5 настай хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн сургалтыг тус тус зохион байгуулж иргэдэд тодорхой мэдлэг ойлголтыг өглөө.