Эрх зүйн хөтөч нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нийт 25 төрийн албан хаагч ирсэн ба манай сумаас 65 иргэн сургалт болон үйлчилгээ авсан байна.