Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Д.Бямбаа ИТХ-ын дарга 99382445
Л.Энэбиш Засаг дарга 99383301 88368222
Б.Баянбаатар Засаг даргын орлогч 95388471
Ө.Ганхуяг Тамгын газрын дарга 99383012
Х.Мягмаржав Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 95388266


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Сангийн төсвийн хуваарь
Сангийн төсвийн хуваарь
Нийтэлсэн: 4 жил өмнө
  Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Халамжийн сангийн 2015 оны сарын хуваарь
                             
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22627 Асаргаа / Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж/ 69 696,0 6800,0 6500,0 6500,0 6300,0 6300,0 6300,0 5500,0 5500,0 5800,0 5000,0 5000,0 4196,0
22628 О.Н.О.Т.Х үйлчилгээ 10 000,0 2 000,0     3 000,0 3 000,0 2 000,0            
22629 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 47 000,0 1 500,0 1 500,0 8 500,0 1 500,0 1 500,0 9 100,0 1 500,0 1 300,0 9 100,0 1 200,0 1 200,0 9 100,0
27509 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 5 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0              
27511 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 2 000,0 100,0 0,0 400,0 0,0 100,0 400,0     400,0 100,0 100,0 400,0
27516 Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт 8 000,0 2 500,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0            
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  142 196,0 13 900,0 10 500,0 17 400,0 12 800,0 13 400,0 18 800,0 7 000,0 6 800,0 15 300,0 6 300,0 6 300,0 13 696,0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр    142 196,0 13 900,0 10 500,0 17 400,0 12 800,0 13 400,0 18 800,0 7 000,0 6 800,0 15 300,0 6 300,0 6 300,0 13 696,0
  Санхүүгийн дэмжлэг  142 196,0 13 900,0 10 500,0 17 400,0 12 800,0 13 400,0 18 800,0 7 000,0 6 800,0 15 300,0 6 300,0 6 300,0 13 696,0
  Аймгийн орлого  0,0                        
                             
  Арбулаг сумын "Байгаль хамгаалах сан"-гийн 2015 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь    
                             
СУМЫН НЭР Нийт дэмжлэгийн дүн САР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
АРБУЛАГ СУМ 14 685,1 0,0 500,0 1 804,0 10 021,0 226,6 633,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  14 685,1 0,0 500,0 1 804,0 10 021,0 226,6 633,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр  14 685,1 0,0 500,0 1 804,0 10 021,0 226,6 633,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Санхүүгийн дэмжлэг  14 685,1 0,0 500,0 1 804,0 10 021,0 226,6 633,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Аймгийн орлого  0,0                        
                             
   Арбулаг сумын "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн" 2015 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь    
                             
СУМЫН НЭР Нийт дэмжлэгийн дүн САР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
АРБУЛАГ СУМ 205 630,4 12 000,0 24 500,0 22 300,0 26 118,0 22 500,0 25 400,0 26 870,0 15 240,0 12 540,0 10 254,0 8 750,0 0,0
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  205 630,4 11 158,4 24 500,0 22 300,0 26 118,0 22 500,0 25 400,0 26 870,0 15 240,0 12 540,0 10 254,0 8 750,0 0,0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр  194 472,0 0,0 24 500,0 22 300,0 26 118,0 22 500,0 25 400,0 26 870,0 15 240,0 12 540,0 10 254,0 8 750,0 0,0
  Санхүүгийн дэмжлэг  194 472,0 0,0 24 500,0 22 300,0 26 118,0 22 500,0 25 400,0 26 870,0 15 240,0 12 540,0 10 254,0 8 750,0 0,0
  Урьд оны давсан орлогоос 11 158,4 11 158,4                      

 

Холбоотой мэдээ

Ил тод байдал