2015 оны төсвийн орлого

 АРБУЛАГ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ ОРЛОГЫН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
НИЙТ ОРЛОГО АРБУЛАГ НИЙТ ДҮН
1 САР 2 САР 3 САР 4 САР 5 САР 6 САР 7 САР 8 САР 9 САР 10 САР 11 САР 12 САР
ТАТВАРЫН ОРЛОГО 156,0 254,0 3330,0 2346,0 8398,0 6380,8 5360,0 2328,0 8496,0 10534,0 3055,0 5268,0 55905,8
Орлогын албан татвар 104,0 104,0 1798,0 198,0 148,0 3806,0 380,0 128,0 2898,0 193,0 193,0 2850,0 12800,0
1100 Хувь хүний орлогын албан татвар 80,0 80,0 1750,0 150,0 100,0 3750,0 250,0 80,0 2850,0 130,0 130,0 2850,0 12200,0
11005 Хөрөнгө борлуулсны                         0,0
11003 Үйл ажиллагааны орлого 80,0 80,0 1250,0 150,0 100,0 3250,0 250,0 80,0 2250,0 130,0 130,0 2250,0 10000,0
11009 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татвар      500,0     500,0     600,0     600,0 2200,0
11010 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй орлого  24,0 24,0 48,0 48,0 48,0 56,0 130,0 48,0 48,0 63,0 63,0 0,0 600,0
Өмчийн татвар 12,0 20,0 32,0 32,0 40,0 48,0 60,0 60,0 60,0 66,0 142,0 28,0 600,0
11223 Бууны албан татвар 12,0 20,0 32,0 32,0 40,0 48,0 60,0 60,0 60,0 66,0 142,0 28,0 600,0
Бусад татвар 40,0 80,0 1100,0 1716,0 7810,0 2026,8 3820,0 940,0 4938,0 9300,0 1720,0 1640,0 35130,8
11224 Улсын тэмдэгтийн хураамж 40,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,0 120,0 140,0 1200,0
11239 Ашигт малтмалаас ББАЭЗХ                         0,0
11231 Îéãîîñ ìîä ò¿ëýý áýëòãýæ àøèãëàñíû òºëáºð      1000,0 1500,0 7500,0 1090,8     2000,0 6500,0 1500,0 1500,0 22590,8
11230 Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр              3000,0   2000,0 2680,0     7680,0
11228 Ðàøààí,óñ àøèãëàñíû òºëáºð                          0,0
11228 Хүн амын унд, ахуйн хэрэглээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр       116,0   116,0     118,0       350,0
11227 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал         210,0 210,0 210,0 210,0 210,0       1050,0
11232 Байгалын ургамал ашигласны төлбөр           510,0 510,0 630,0 510,0       2160,0
11241 Бусад татвар                     100,0   100,0
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 0,0 50,0 400,0 400,0 400,0 500,0 1100,0 1200,0 600,0 800,0 800,0 750,0 7000,0
14020 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого                         0,0
14301 Хүү, торгуулийн орлого   50,0 400,0 400,0 400,0 500,0 1100,0 1200,0 600,0 800,0 800,0 750,0 7000,0
ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 200,0 0,0 375,0
14511 Хөрөнгө борлуулсны орлого                   175,0 200,0   375,0
АЙМАГТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ 3500,0 3650,0 10203,7 9800,0 9800,0 21164,5 3881,8 3500,0 10290,0 9500,0 9500,0 9950,0 104740,0
11002 Цалин хөлс түүнтэй адитгах орлого 3500,0 3500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 3500,0 3500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 90000,0
11011 ХХОАТ-ын буцаан олголт                         0,0
Газрын төлбөр: Үүнээс 0,0 150,0 253,7 300,0 300,0 350,0 381,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1735,5
11225 Газрын төлбөр    150,0 253,7 300,0 300,0 350,0             1353,7
11237 Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт             381,8           381,8
11101 Үл хөдлөх хөрөнгийн  0,0   450,0     450,0     450,0     450,0 1800,0
11221 АТБӨЯХАТ           10864,5             10864,5
11228 Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар ус ашигласны төлбөр                 340,0       340,0
ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ОРЛОГО 3656,0 3904,0 13533,7 12146,0 18198,0 27545,3 9241,8 5828,0 18786,0 20034,0 12555,0 ###### 160645,8