2014 ÎÍÄ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÕªÐªÍêªÐ ÕÈÉÃÄÑÝÍ ÀÆÈË ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÉËÀÍ № Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã Òåíäåðèéí äóãààð Òåíäåðò îðîëöñîí êîìïàíèóä Òåíäåðò øàëãàðñàí êîìïàíè Îëãîñîí

2013 ÎÍÄ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÕªÐªÍêªÐ ÕÈÉÃÄÑÝÍ  ÀÆÈË ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÉËÀÍ 
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã Òåíäåðèéí äóãààð  Òåíäåðò îðîëöñîí êîìïàíèóä  Òåíäåðò øàëãàðñàí êîìïàíè  Îëãîñîí ñàíõ¿¿æèëò Àæëûí ã¿éöýòãýë Òàéëáàð
1 Ñóìûí òºâä íийтийн ахуй үйлчилгээний төв байгууллах 31900.000 ХӨ-АР01/05 "Õºâñãºë õ¿ðìýí" ÕÕÊ, "Àãàð ýðäýíýñ" ÕÕÊ, "ÇÝÒ ÆÈ ÏÈ" ÕÕÊ Ã. Ïóíöàãáàëæèð çàõèðàëòàé "ÇÝÒ ÆÈ ÏÈ" ÕÕÊ 30000.000 90% Ñóìàíä àæëûí áàéð íýìýãä¿¿ëýõ, èðãýäýä õÿìä òºñºð áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íýýð ¿éë÷ëýõ 
2 Сумын төвийн гүний худгийí тохижилт засвар үйлчилгээ 20000.000 ХӨ-АР01/03 "ÇÝÒ ÆÈ ÏÈ" ÕÕÊ, "Õºâñãºë ñýòãýìæ" ÕÕÊ, "Óæèã õàðóóë" ÕÕÊ  Ý.Íýðã¿é çàõèðàëòàé        "Óæèã õàðóóë" ÕÕÊ 18500.000 100% Ñóìûí òºâèéí õ¿í àìûã   öýâýð óíäíû óñíû ýõ ¿¿ñâýðýýð õàíãàõ 
3 Нийтийн номын сан тохижуулах,  түүний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх /èðãýíèé òàíõèì/ 18000.000 ХӨ-АР01/06 "Òàëñ" ÕÕÊ, "Ò¿âøèí óíäðàà" ÕÕÊ, "Äóíä ÿðãàéò" ÕÕÊ, "Òýâõýí" ÕÕÊ ¨.Öýäýâñ¿ðýí çàõèðàëòàé "Òýâõýí" ÕÕÊ 17500.000 100% Èðãýäýä îðîí íóòãèéí áîëîí òºð çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààã èë òîä íýýëòòýé áîëãîõ 
4 Эрчимжсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх, ôåðìèéí áàéð áàðèõ  19500.000 ХӨ-АР01/02 "Õàìòûí õ¿÷" á¿ëýã, "Áóíãà" ÕÕÊ, "Ò¿øýýò" ÕÕÊ Á.Áÿìáàñ¿ðýí àõëàã÷òàé  "Õàìòûí õ¿÷" á¿ëýã  19450.000 100% Ìàëûí ¿¿ëäýð óãñààã ñàéæðóóëàõ ¿ðæëèéí öºì ñ¿ðýã áèé áîëãîõ 
5 2013 оны худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний зураг төсөв хийлгэх 20000.000 ХӨ-АР01/01 "ÁÀÁÁ" ÕÕÊ  "ÁÀÁÁ" ÕÕÊ / øóóä ãýðýý áàéãóóëñàí/ 20000.000    
6 Бэлчээр усжуулах зорилгоор энгийн худаг гаргах 4500.000 Иргэн Д.Морхууз, Б.Бямбацогт, Д.Загдсамбар,Ч.Энх-Од, Äýëãýðìºðºí, Áàäàð÷, Ì.Äàøçýâýã  4500.000 100% ÿíèé õóäàã ãàðãàæ àøèãëàæ áîëîìæã¿é ìºíõ öýâäýã á¿õèé 2,3,6-ð áàãò 
7 Гамшигаас хамгаалах зардал сургалт сурталчилгаа 8000.000 ¯åð óñíû ãàìøèãò ºðòñºí 2-ð áàãèéí èðãýí Ä.Öîëìîí, À.Ìàãñàðæàëàì íàðò 1500.000 òºãðºãèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëñýí, ªâºëæèëòèéí áýëòãýë õàíãàõ àæèëä õèâýã òýæýýë àâàõàä 2310.000 òºãðºãèéã òóñ òóñ çàðöóóëñàí. 38100.000 48% Áîëçîøã¿é ãàìøèã îñîë ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ îé õýýðèéí ò¿éìýð, çóä ãýõ ìýò 
8 Баяр наадмын зардал 10000.000 Áàÿðûí òàëáàéí çàñâàðûí àæèëä 2750.000, Óëñûí áàÿð íààäàì áîëîí "Öàãààí ÷óëóóò"-ûí îâîî òàõèëãûí çàðäàëä 7250.000 òºãðºãèéã òóñ òóñ çàðöóóëñàí  1000.0000 100% Óëñûí áàÿð íààäìûí çàðäàë òºñºâò òóñãàãäààã¿é
9 Сумын төвийн тохижилт үйлчилгээ хог хаягдал цэвэрлэх 19800.000 ХӨ-АР01/04 "Áóìàí çàã" ÕÕÊ, "Ëþêñ Ëàíä Øàôò" ÕÕÊ," Çýò Æè Ïè" ÕÕÊ  Áàÿíáèëýã çàõèðàëòàé "Ëþêñ Ëàíä Øàôò"ÕÕÊ 19800.0000 100% Ñóìûí òºâä àìüäðàõ òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ õîã õàÿãäàëã¿é ñóì áîëîõ 
10 Гүн өрмийн худаг гарах 37500.000 Àéìãèéí պ人 Àæ Àõóéí ãàçàðò òåíäåð çîõèîí áàéãóóëàõ ýðõ íü øèëæñýí  Ýðõýëèéí "Óëààí òîëãîé", "Õàðûí çàâñàð" ã¿í ºðìèéí õóäàã ãàðãàæ áýë÷ýýð àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ 
  ÍÈÉÒ Ä¯Í  189200.000            
ÒÀÉËÀÍ ÃÀÐÃÀÑÀÍ: ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÛÍ ÎÐËÎÃ×:                                    Ä.ÁÀÒÝÐÄÝÍÝ