ЗДТГ-ын Дарга, ерөнхий менежер

Арбулаг сумын 6-р багт төрсөн.