Бүтэц, зохион байгуулалт

  • 2696

    ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулал...

                    Засаг дарга түүний Тамгын газар нь 2019 оны байдлаар бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд Монгол улсын  Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түү...

Facebook messenger